Navigation

Villkor

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR & BESTÄMMELSER

FÖRSÄLJNING

 • Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter godkänd sedvanlig kreditprövning.
 • Prisjustering kommer med 30 dagar varsel.
 • För order under 2500 kr netto ordervärde tillkommer frakt/expeditionskostnad med 195 kr.
 • Fraktfria leveranser över 2500 kr netto ordervärde eller enligt avtal.
 • Frakt debiteras alltid på skrymmande produkter längre än 2 m samt på alla pumpstationer.
 • Express transport endast om leverans nästa arbetsdag uttryckligen begärts. Kostnad tillkommer.

TRANSPORT OCH MOTTAGANDE

 • Leveranser DAP villkor enligt Incoterms 2020.
 • När varan överlämnas till köparen skall han göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varans avseende utifrån synliga skador och kvittera emottagandet av varan på fraktbolagets leveranssedel.
 • Mottagningskontrollen skall fullföljas inom 3 arbetsdagar från mottagandet med efter varans art anpassad omsorg.

LEVERANSTID

 • Lagervaror lämnas till transportföretag samma arbetsdag vid beställning innan 14:00 om inte annat överenskommes.
 • Övriga produkter efter överenskommelse vid beställningstillfälle.
 • Pumptek PT10, special pumpstationer samt pumpstationer längre än 2 meter har ytterligare 3 arbetsdagar leveranstid om inte annat överenskommes.

GARANTIVILLKOR

Enligt Leveransbestämmelser NL09 § Ansvar för fel.

I de fall inte annat avtalats i ett separat avtal, branschavtal eller i separat överenskommelse mellan parterna, gäller följande garantivillkor:

 1. Scandia Pumps AB produktgaranti omfattar samtliga produkter i 24 månader (2 år) från leveransdatum, (framgår av produktens serie nummer = S/N). leveransdatum skall kunna styrkas av kund genom att presentera en fakturakopia.
 2. Om det under garantitiden uppstår ett fel/en skada som kan hänföras till Scandia Pumps AB garanti-åtagande skall Scandia Pumps AB reparera defekt enhet eller leverera utbytesenhet snarast möjligt och inom normal arbetstid.
  • Reparation kan utföras antingen på egen verkstad, eller hos auktoriserad servicepartner.
  • Scandia Pumps AB garantiåtagande omfattar materialkostnad samt arbetskostnad för reparation på verkstad. Assistens på plats eller demontering och återmontering av produkt samt eventuella kostnader för transport tur/retur av produkt bekostas av kund.
  • Vid reparation/service efter utgången garantitid omfattas reparerad produkt av 1 års garanti på utbytta delar och utfört arbete.
 3. Scandia Pumps AB åtar sig att åtgärda samtliga fel på produkter som sålts av deras representanter under förutsättning att:
  • Problemet beror på konstruktions-, material- eller tillverkningsfel.
  • Felet rapporteras till Scandia Pumps AB eller Scandia Pumps AB representant inom gällande garantiperiod.
  • Produkten endast använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och inom avsett användningsområde.
  • Övervakningsutrustning som ingår i produkten har anslutits på rätt sätt och fungerar.
  • Alla service- och reparationsarbeten utförts av en serviceverkstad som godkänts av Scandia Pumps AB.
  • Att enbart originaldelar från Scandia Pumps AB har använts.
 4. Därför täcker inte denna garanti fel som har uppstått p.g.a. bristande underhåll, felaktig installation, bristfälliga reparationer eller normalt slitage.
 5. Dessutom frånsäger sig Scandia Pumps AB allt ansvar för skador på person eller utrustning eller för ekonomisk förlust utöver vad som anges ovan.
 6. Visar det sig att ärendet ej täcks av produktgaranti, kommer Scandia Pumps AB eventuellt att fakturera värdet av reservdelar, resekostnader och arbetstid som uppstått i samband med ärendet.
 7. Scandia Pumps AB förbehåller sig rätten att neka reparation om det kan misstänkas att produkten inte använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och inom avsett användningsområde
 8. Inga krav kan ställas på Scandia Pumps AB för ev. förlorad affärsvinst, förlust av tid eller förtjänst eller annan liknande förlust. Inte heller krav på ersättning för leverans, arbete, ersättningsmaterial eller liknande om detta inte i förväg godkänts av Scandia Pumps AB.
 9. Garanti-åtagande gäller inte för nedanstående:
  • Slitdetaljer (t ex tätning, kullager, mm).
  • Ytbehandling.
 10. För snabbast hantering vid eventuella garantianspråk, krävs att ett INSTALLATIONSPROTOKOLL registreras hos Scandia Pumps AB inom 10 arbetsdagar efter datum för utförd installation.

RETURGODSBESTÄMMELSER

Retur av varor kan endast ske efter förhands godkännande från Scandia Pumps AB.

I samband med godkännandet skall kund hänvisa till faktura, order eller följesedel för originalleveransen och erhåller då ett returnummer som skall anges på följesedel som följer med returvaran.

Varan som returneras ska vara i oförändrat skick. Varan får inte vara använd.

Produkt returneras i obruten eller bruten original- förpackning på köparens risk och bekostnad. Produkter som returneras utan returnummer kommer att returneras till avsändaren på dennes bekostnad. Returvara skall returneras senast 10 arbetsdagar efter godkännande. Efter 10 arbetsdagar upphör avtalet att gälla.

Vid retur av standardprodukter i obruten originalförpackning debiteras ett returavdrag på 25% av debiterat nettopris. Vid retur av standardprodukt i bruten originalförpackning debiteras ett returavdrag på 35% av debiterat nettopris.

Produkt kan inte returneras senare än 4 månader efter den ursprungliga leveransdagen. Övriga produkter (inklusive specialtillverkade produkter) och standardprodukter till ett bruttovärde lägre än 1000 kronor tas ej i retur.

Förlängd garantitid

Vi ger ytterligare 3-års garantitid på våra produkter och utökar därmed garantitiden i allmänna leveransbestämmelser NL09 till 5-års garantitid, när samtliga krav nedan uppfylls.

 1. Köparen måste vid inköpstillfället kunna uppvisa ett beställarkrav på detta enligt t ex AB04 eller ABT06. Där beställarkrav saknas samt för konsumenter gäller den normala 2-års garantitiden (NL09).
 2. Samtliga produkter för entreprenaden måste beställas samtidigt av Scandia Pumps AB.
 3. Ett korrekt ifyllt INSTALLATIONSPROTOKOLL måste skickas till Scandia Pumps AB inom 10 arbetsdagar efter datum för utförd installation.

Observera!

 • För att en kund vid en reklamation skall kunna hävda 5-års garantitid (NL09) måste ett avtal om detta kunna presenteras. Avtalet skall framgå av orderbekräftelse och faktura från Scandia Pumps AB där det skall, utöver sedvanliga orderuppgifter, framgå namn på projektet samt installationsadress.
 • Den förlängda 5-års garantitiden (NL09) gäller inte för, i orderbekräftelsen, undantagen och namngiven utrustning. För sådana produkter gäller den normala 2-års garantitiden (NL09).

Ladda ned som PDF