Navigation

Slambehandling

Denna artikel har inget pris ännu

SKU: -

Beskrivning

Vi är återförsäljare för Estruagua, en tillverkare av maskiner och anläggningar för rening och hantering av avloppsvatten.

Den huvudsakliga restprodukten från ett kommunalt avloppsreningsverk är avloppsslammet som tas bort vid mekanisk, biologisk och kemisk avloppsvattenrening.

Mängden slam beror på typ av rening, antalet anslutna invånare och typ av avloppsvatten. Avloppsvattnets och slammets egenskaper skiljer sig från land till land. Det är även skillnad mellan tätbebygda områden och landsbygd. Slamproduktionen kan typiskt beräknas till ungefär mellan 20 kg och 45 kg TS per person och år.

Det finns många egenskaper hos slammet som har stor betydelse för kostnaden för slambehandlingen. Vattenhalten är mycket viktig eftersom den avgör slammets volym och därmed dess användbarhet och dess kostnader för bortforsling och omhändertagande. Slammets TS och vattenhalt beror på typ av slam (tex. om primärslam, aktivt bioslam eller kemiskt slam), på behandlingens art och kvalitet (tex. rötat slam eller orötat) och på vilken metod som används för förtjockning och avvattning av slammet.

Slammets kemiska sammansättning beror bland annat på avloppsvattnets kvalitet och på vilken metod som används för att rena avloppsvattnet. Särskilt viktigt är innehållet av tungmetaller eftersom de är en begränsande faktor för eventuellt användande för jordbruksändamål. Trots det faktum att mängderna av tungmetaller ofta håller sig inom fastställda gränsvärden, finns det en stigande oro (både från politiker och vetenskapsmän) för den långsiktiga utvecklingen och den eventuella ackumuleringen av skadliga ämnen. Förekomsten av endokrina ämnen i biojord är ytterligare ett orosmoment, även om dessa farmaceutiska ämen troligen inte tas upp av växter.

Europeiska riktlinjer fastställer att deponiavfall måste ha en glödningsförlust under 5%. Detta innebär att det inte längre är möjligt att aktivt lägga obehandlat avloppsslam på deponi. Endast askan från slamförbränning kan läggas på deponi. Kombinationen slamtorkning och förbränning är så gott som energineutral. Torkat slam har ungefär samma värmevärde som brunkol. Om torkat slam förbränns är värmen som genereras ungefär tillräcklig för att möjliggöra slamtorkning.

Kontakta en pumptekniker!

Välkommen att kontakta oss för rådgivning och vid frågor om våra produkter.

Har du ett färdigt underlag eller specifikation kan du med fördel mejla detta till info@scandiapumps.com.

Vi har försäljning enbart genom återförsäljare och installörer.