Navigation

VA ordlista

Här hittar du vanliga ord och uttryck som har med vatten- och avloppsfrågor att göra. Ord i (parentes) är vanliga förkortningar i ritningar och andra dokument.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av en kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Allmän VA-anläggning VA-anläggning som betjänar bostadshus eller annan bebyggelse och som drivs av kommun, eller om den drivs av annan förklarats för allmän enligt lag.

Anläggningsavgift/Anslutningsavgift  Betalas av fastighetsägarna; ska täcka kommunens kostnader för att ansluta fastigheten till det kommunala ledningsnätet.

Avloppspumpstation Behövs när avloppsvattnet inte kan rinna med hjälp av självfall på ledningsnätet. Finns i flera modeller/utförande för olika behov – Läs mer.

Avloppsvatten Vatten som leds från fastigheter, gator och vägar indelas i dagvatten och spillvatten. Läs mer terminologin.

Avstängningsventil (AV) Kommunens avstängningsventil på huvudledning.

BDT-vatten Bad-, Disk- och Tvättvatten från hushåll.

Brukningsavgift Betalas av dem som använder kommunens VA-system; har en fast och en rörlig del.

Bräddning Avloppsvattnet går rakt ut i recipienten utan att först ha behandlats i reningsverket.

Dagvatten (D) Regn- och smältvatten som rinner av från till exempel hustak, gator, parker och gårdar.

Dagvattenbrunn (Stuprörsbrunn, Låsbrunn) Brunn på fastighetens dagvattenanläggning, försedd med slamfång och vattenlås för att skydda kommunens dagvattenanläggning.

Dricksvatten (V) Vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt.

Dräneringsbrunn Brunn på fastighetens dräneringsanläggning, försedd med slamfång och vattenlås för att skydda kommunens spill/dagvattenanläggning.

Dräneringsvatten Vatten som samlas upp under markytan och leds bort, t.ex. vid dränering av husgrunder

Duplikatsystem Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Enskild avloppsanläggning (enskilt avlopp) Avloppsanläggning utanför kommunalt VA-område som ägs av privata ägare.

Fettavskiljare (FA) Behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från spillvattnet.

Förbindelsepunkt  Den punkt, vanligen 0,5 m utanför tomtgräns, där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning. Fastighetsägaren har ansvaret för ledningarna före förbindelsepunkten (på tomtmark). Kommunen har ansvaret för ledningarna efter förbindelsepunkten. Dess förmodligen viktigaste funktion är att den markerar den rättsliga gränsen mellan den allmänna anläggningen och fastighetens installation.

Grundvatten Vatten under markytan

Gårdsbrunn Brunn som avvattnar gård och ägs av fastighetsägaren

Infiltration Vatten får sakta rinna genom marken, till exempel vid rening genom sand- eller gruslager.

Kombinerat system Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning. Vanlig i äldre områden.

LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Används bland annat för att ta hand om dagvatten inom tomt, kan göras i så kallad stenkista.

Nedstigningsbrunn (SNB, DNB) Brunn på huvudledning. Används på dag- och spillvattenledningar. Dimension 1000 mm.

Oljeavskiljare (OA) Behållare där petroliumprodukter avskiljs från avloppsvattnet.

Recipient Det vattendrag eller sjö dit behandlat spillvatten eller dagvatten rinner.

Reservoar För magasinering och flödesutjämning.

Råvatten (RV) Ytvatten eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten.

Rännstensbrunn (RB) Brunn som avvattnar gata och ägs av gatuhållaren

Servisledning Ledning som ansluter fastigheten till ledning i gatan.

Servisventil (SV) Kommunens avstängningsventil. Stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Ligger oftast utanför tomtgräns. Får ej öppnas/stängas av annan än Umeva.

Självfallsledning Ligger i fall så att vattnet rinner av sig självt till en tryckstegringsstation eller reningsverket.

Slamavskiljare Behållare där fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet.

Sluten avloppstank Tank som samlar upp spillvatten. Används vid enskilt avlopp, där Miljökontoret ej godtar annat.

Spillvatten (S) Förorenat vatten från hushåll eller industrier. Vattnet leds till avloppsreningsverk.

Trekammarbrunn Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom tre kammare. Vanligt vid enskilt avlopp.

Tryckledning (TA) Ligger inte i fall; vattnet måste pumpas framåt.

Tryckstegringsstation Används för att höja trycket på dricksvattnet till vissa områden.

Tvåkammarbrunn Slamavskiljare där spillvattnet passerar genom två kammare. Vanligt vid enskilt avlopp med endast BDT-vatten.

VA Vatten och avlopp

Vattentjänstlagen Reglerar kommunernas ansvar för vatten och avlopp.

Vattentäkt Grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där vattenverket hämtar sitt råvatten.

Verksamhetsområde Det område inom din kommun där VA-taxan och ABVA gäller. Verksamhetsområdets omfattning beslutas av kommunen och fastställs av Länsstyrelsen. Uppgifter om verksamhetsområdet kan erhållas från kommunen eller Länsstyrelsen.

Ytvatten Vatten i sjöar och vattendrag.